Podatność CVE-2020-9366


Publikacja: 2020-02-24

Opis:
A buffer overflow was found in the way GNU Screen before 4.8.0 treated the special escape OSC 49. Specially crafted output, or a special program, could corrupt memory and crash Screen or possibly have unspecified other impact.

Typ:

CWE-120

(Buffer Copy without Checking Size of Input ('Classic Buffer Overflow'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
GNU -> Screen 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2020/02/25/1
https://lists.gnu.org/archive/html/screen-devel/2020-02/msg00007.html
https://www.openwall.com/lists/oss-security/2020/02/06/3

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top