Podatność CVE-2020-9492


Publikacja: 2021-01-26

Opis:
In Apache Hadoop 3.2.0 to 3.2.1, 3.0.0-alpha1 to 3.1.3, and 2.0.0-alpha to 2.10.0, WebHDFS client might send SPNEGO authorization header to remote URL without proper verification.

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Apache -> Hadoop 

 Referencje:
https://lists.apache.org/thread.html/r513758942356ccd0d14538ba18a09903fc72716d74be1cb727ea91ff%40%3Cgeneral.hadoop.apache.org%3E
https://lists.apache.org/thread.html/rca4516b00b55b347905df45e5d0432186248223f30497db87aba8710@%3Cannounce.apache.org%3E

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top