Podatność CVE-2020-9753


Publikacja: 2020-05-20

Opis:
Whale Browser Installer before 1.2.0.5 versions don't support signature verification for Flash installer.

Typ:

CWE-347

(Improper Verification of Cryptographic Signature)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Naver -> Whale browser installer 

 Referencje:
https://cve.naver.com/detail/cve-2020-9753

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top