Podatność CVE-2021-21501


Publikacja: 2021-08-10

Opis:
Improper configuration will cause ServiceComb ServiceCenter Directory Traversal problem in ServcieCenter 1.x.x versions and fixed in 2.0.0.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Apache -> Servicecomb 

 Referencje:
https://lists.apache.org/thread.html/r337be65e504eac52a12e89d7de40345e5d335deee9dd7288f7f59b81%40%3Cdev.servicecomb.apache.org%3E
https://lists.apache.org/thread.html/r337be65e504eac52a12e89d7de40345e5d335deee9dd7288f7f59b81@%3Cannounce.apache.org%3E
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2021/08/10/3

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top