Podatność CVE-2021-21641


Publikacja: 2021-04-07

Opis:
A cross-site request forgery (CSRF) vulnerability in Jenkins promoted builds Plugin 3.9 and earlier allows attackers to to promote builds.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Jenkins -> Promoted builds 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2021/04/07/2
https://www.jenkins.io/security/advisory/2021-04-07/#SECURITY-2293

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top