Podatność CVE-2021-21651


Publikacja: 2021-05-11

Opis:
Jenkins S3 publisher Plugin 0.11.6 and earlier does not perform a permission check in an HTTP endpoint, allowing attackers with Overall/Read permission to obtain the list of configured profiles.

Typ:

CWE-862

(Missing Authorization)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Jenkins -> S3 publisher 

 Referencje:
https://www.jenkins.io/security/advisory/2021-05-11/#SECURITY-2201

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top