Podatność CVE-2021-21661


Publikacja: 2021-06-10

Opis:
Jenkins Kubernetes CLI Plugin 1.10.0 and earlier does not perform permission checks in several HTTP endpoints, allowing attackers with Overall/Read permission to enumerate credentials IDs of credentials stored in Jenkins.

Typ:

CWE-862

(Missing Authorization)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Jenkins -> Kubernetes 

 Referencje:
https://www.jenkins.io/security/advisory/2021-06-10/#SECURITY-2370
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2021/06/10/14

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top