Podatność CVE-2021-21689


Publikacja: 2021-11-04

Opis:
FilePath#unzip and FilePath#untar were not subject to any agent-to-controller access control in Jenkins 2.318 and earlier, LTS 2.303.2 and earlier.

Typ:

CWE-862

(Missing Authorization)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Jenkins -> Jenkins 

 Referencje:
https://www.jenkins.io/security/advisory/2021-11-04/#SECURITY-2455

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top