Podatność CVE-2021-22942


Publikacja: 2021-10-18

Opis:
A possible open redirect vulnerability in the Host Authorization middleware in Action Pack >= 6.0.0 that could allow attackers to redirect users to a malicious website.

Typ:

CWE-601

(URL Redirection to Untrusted Site ('Open Redirect'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Rubyonrails -> Rails 

 Referencje:
https://weblog.rubyonrails.org/2021/8/19/Rails-6-0-4-1-and-6-1-4-1-have-been-released/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top