Podatność CVE-2021-24007


Publikacja: 2021-07-09

Opis:
Multiple improper neutralization of special elements of SQL commands vulnerabilities in FortiMail before 6.4.4 may allow a non-authenticated attacker to execute unauthorized code or commands via specifically crafted HTTP requests.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Fortinet -> Fortimail 

 Referencje:
https://fortiguard.com/advisory/FG-IR-21-012

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top