Podatność CVE-2021-24013


Publikacja: 2021-07-12

Opis:
Multiple Path traversal vulnerabilities in the Webmail of FortiMail before 6.4.4 may allow a regular user to obtain unauthorized access to files and data via specifically crafted web requests.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Fortinet -> Fortimail 

 Referencje:
https://fortiguard.com/advisory/FG-IR-21-014

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top