Podatność CVE-2021-24015


Publikacja: 2021-07-12

Opis:
An improper neutralization of special elements used in an OS Command vulnerability in the administrative interface of FortiMail before 6.4.4 may allow an authenticated attacker to execute unauthorized commands via specifically crafted HTTP requests.

Typ:

CWE-78

(Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command ('OS Command Injection') )

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Fortinet -> Fortimail 

 Referencje:
https://fortiguard.com/advisory/FG-IR-21-021

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top