Podatność CVE-2021-25367


Publikacja: 2021-03-25

Opis:
Path Traversal vulnerability in Samsung Notes prior to version 4.2.00.22 allows attackers to access local files without permission.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.5/10
4.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Samsung -> Notes 

 Referencje:
https://security.samsungmobile.com/
https://security.samsungmobile.com/serviceWeb.smsb

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top