Podatność CVE-2021-25901


Publikacja: 2021-01-26

Opis:
An issue was discovered in the lazy-init crate through 2021-01-17 for Rust. Lazy lacks a Send bound, leading to a data race.

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Lazy-init project -> Lazy-init 

 Referencje:
https://rustsec.org/advisories/RUSTSEC-2021-0004.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top