Podatność CVE-2021-27028


Publikacja: 2021-04-19

Opis:
A Memory Corruption Vulnerability in Autodesk FBX Review version 1.4.0 may lead to remote code execution through maliciously crafted DLL files.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Autodesk -> Fbx review 

 Referencje:
https://www.autodesk.com/trust/security-advisories/adsk-sa-2021-0001
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-21-465/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-21-467/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top