Podatność CVE-2021-27029


Publikacja: 2021-04-19

Opis:
The user may be tricked into opening a malicious FBX file which may exploit a Null Pointer Dereference vulnerability in FBX's Review causing the application to crash leading to a denial of service.

Typ:

CWE-476

(NULL Pointer Dereference)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Autodesk -> Fbx review 

 Referencje:
https://www.autodesk.com/trust/security-advisories/adsk-sa-2021-0001
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-21-464/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top