Podatność CVE-2021-27030


Publikacja: 2021-04-19

Opis:
A user may be tricked into opening a malicious FBX file which may exploit a Directory Traversal Remote Code Execution vulnerability in FBX??s Review causing it to run arbitrary code on the system.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Autodesk -> Fbx review 

 Referencje:
https://www.autodesk.com/trust/security-advisories/adsk-sa-2021-0001
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-21-466/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top