Podatność CVE-2021-27056


Publikacja: 2021-03-11

Opis:
Microsoft PowerPoint Remote Code Execution Vulnerability

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> 365 apps 
Microsoft -> Office 
Microsoft -> Powerpoint 

 Referencje:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2021-27056
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-21-333/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top