Podatność CVE-2021-27647


Publikacja: 2021-03-12

Opis:
Out-of-bounds Read vulnerability in iscsi_snapshot_comm_core in Synology DiskStation Manager (DSM) before 6.2.3-25426-3 allows remote attackers to execute arbitrary code via crafted web requests.

Typ:

CWE-125

(Out-of-bounds Read)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Synology -> Diskstation manager 

 Referencje:
https://www.synology.com/security/advisory/Synology_SA_20_26

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top