Podatność CVE-2021-30603


Publikacja: 2021-08-26

Opis:
Data race in WebAudio in Google Chrome prior to 92.0.4515.159 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page.

Typ:

CWE-362

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.1/10
6.4/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Google -> Chrome 

 Referencje:
https://chromereleases.googleblog.com/2021/08/stable-channel-update-for-desktop.html
https://crbug.com/1233564

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top