Podatność CVE-2021-31206


Publikacja: 2021-07-14

Opis:
Microsoft Exchange Server Remote Code Execution Vulnerability This CVE ID is unique from CVE-2021-31196, CVE-2021-34473.

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Exchange server 

 Referencje:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2021-31206

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top