Podatność CVE-2021-32234


Publikacja: 2021-11-17

Opis:
SmarterTools SmarterMail 16.x through 100.x before 100.0.7803 allows remote code execution.

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Smartertools -> Smartermail 

 Referencje:
https://csirt.divd.nl/cases/DIVD-2021-00006/
https://www.smartertools.com/smartermail/release-notes/current

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top