Podatność CVE-2021-33335


Publikacja: 2021-08-03   Modyfikacja: 2021-08-04

Opis:
Privilege escalation vulnerability in Liferay Portal 7.0.3 through 7.3.4, and Liferay DXP 7.1 before fix pack 20, and 7.2 before fix pack 9 allows remote authenticated users with permission to update/edit users to take over a company administrator user account by editing the company administrator user.

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Liferay -> DXP 
Liferay -> Liferay portal 

 Referencje:
https://portal.liferay.dev/learn/security/known-vulnerabilities/-/asset_publisher/HbL5mxmVrnXW/content/id/120747906
https://issues.liferay.com/browse/LPE-17103

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top