Podatność CVE-2021-33339


Publikacja: 2021-08-04

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the Fragment module in Liferay Portal 7.2.1 through 7.3.4, and Liferay DXP 7.2 before fix pack 9 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the _com_liferay_site_admin_web_portlet_SiteAdminPortlet_name parameter.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Liferay -> DXP 
Liferay -> Liferay portal 

 Referencje:
https://portal.liferay.dev/learn/security/known-vulnerabilities/-/asset_publisher/HbL5mxmVrnXW/content/id/120747934
https://issues.liferay.com/browse/LPE-17102

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top