Podatność CVE-2021-34166


Publikacja: 2021-07-30

Opis:
A SQL INJECTION vulnerability in Sourcecodester Simple Food Website 1.0 allows a remote attacker to Bypass Authentication and become Admin.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Simple food website project -> Simple food website 

 Referencje:
https://www.exploit-db.com/exploits/49740

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top