Podatność CVE-2021-36543


Publikacja: 2021-08-03

Opis:
Cross-Site Request Forgery (CSRF) vulnerability in the /op/op.UnlockDocument.php in SeedDMS v5.1.x <5.1.23 and v6.0.x <6.0.16 allows a remote attacker to unlock any document without victim's knowledge, by enticing an authenticated user to visit an attacker's web page.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Seeddms -> Seeddms 

 Referencje:
https://cyberdivision.medium.com/cve-2021-36543-9622f50c6dc

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top