Podatność CVE-2021-37415


Publikacja: 2021-09-01

Opis:
Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus before 11302 is vulnerable to authentication bypass that allows a few REST-API URLs without authentication.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Zohocorp -> Manageengine servicedesk plus 

 Referencje:
https://www.manageengine.com
https://www.manageengine.com/products/service-desk/on-premises/readme.html#11302

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top