Podatność CVE-2021-37956


Publikacja: 2021-10-08   Modyfikacja: 2021-10-09

Opis:
Use after free in Offline use in Google Chrome on Android prior to 94.0.4606.54 allowed a remote attacker who had compromised the renderer process to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page.

Typ:

CWE-416

(Use After Free)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Google -> Chrome 
Fedoraproject -> Fedora 

 Referencje:
https://chromereleases.googleblog.com/2021/09/stable-channel-update-for-desktop_21.html
https://crbug.com/1243117
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/4DDW7HAHTS3SDVXBQUY4SURELO5D4X7R/

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top