Podatność CVE-2021-38123


Publikacja: 2021-09-07

Opis:
Open Redirect vulnerability in Micro Focus Network Automation, affecting Network Automation versions 10.4x, 10.5x, 2018.05, 2018.11, 2019.05, 2020.02, 2020.08, 2020.11, 2021.05. The vulnerability could allow redirect users to malicious websites after authentication.

Typ:

CWE-601

(URL Redirection to Untrusted Site ('Open Redirect'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Microfocus -> Network automation 

 Referencje:
https://portal.microfocus.com/s/article/KM000001673

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top