Podatność CVE-2021-38191


Publikacja: 2021-08-08

Opis:
An issue was discovered in the tokio crate before 1.8.1 for Rust. Upon a JoinHandle::abort, a Task may be dropped in the wrong thread.

Typ:

CWE-362

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Tokio project -> Tokio 

 Referencje:
https://raw.githubusercontent.com/rustsec/advisory-db/main/crates/tokio/RUSTSEC-2021-0072.md
https://rustsec.org/advisories/RUSTSEC-2021-0072.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top