Podatność CVE-2021-38378


Publikacja: 2021-11-22

Opis:
OX App Suite 7.10.5 allows Information Exposure because a caching mechanism can caused a Modified By response to show a person's name.

Typ:

CWE-668

(Exposure of Resource to Wrong Sphere)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Open-xchange -> Ox app suite 

 Referencje:
https://www.open-xchange.com
https://seclists.org/fulldisclosure/2021/Nov/43
http://packetstormsecurity.com/files/165038/OX-App-Suite-7.10.5-Cross-Site-Scripting-Information-Disclosure.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top