Podatność CVE-2021-3968


Publikacja: 2021-11-19

Opis:
vim is vulnerable to Heap-based Buffer Overflow

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
8.5/10
10/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
VIM -> VIM 
Fedoraproject -> Fedora 

 Referencje:
https://huntr.dev/bounties/00d62924-a7b4-4a61-ba29-acab2eaa1528
https://github.com/vim/vim/commit/a062006b9de0b2947ab5fb376c6e67ef92a8cd69
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/IH2LS2DXBTYOCWGAKFMBF3HTWWXPBEFL/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top