Podatność CVE-2021-40490


Publikacja: 2021-09-03

Opis:
A race condition was discovered in ext4_write_inline_data_end in fs/ext4/inline.c in the ext4 subsystem in the Linux kernel through 5.13.13.

Typ:

CWE-362

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.4/10
6.4/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Linux -> Linux kernel 

 Referencje:
https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tytso/ext4.git/commit/?id=9e445093e523f3277081314c864f708fd4bd34aa

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top