Podatność CVE-2021-41745


Publikacja: 2021-10-22

Opis:
ShowDoc 2.8.3 ihas a file upload vulnerability, where attackers can use the vulnerability to obtain server permissions.

Typ:

CWE-434

(Unrestricted Upload of File with Dangerous Type)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Showdoc -> Showdoc 

 Referencje:
https://github.com/purple-WL/SHOWDOC-file-upload-vulnerability
https://www.cnvd.org.cn/flaw/show/CNVD-2020-49480

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top