Podatność CVE-2021-41828


Publikacja: 2021-09-30

Opis:
Zoho ManageEngine Remote Access Plus before 10.1.2121.1 has hardcoded credentials associated with resetPWD.xml.

Typ:

CWE-798

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Zohocorp -> Manageengine remote access plus 

 Referencje:
https://medium.com/nestedif/vulnerability-disclosure-hardcoded-keys-password-zoho-r-a-p-318aa9bba2e
https://www.manageengine.com/remote-desktop-management/hotfix-readme.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top