Podatność CVE-2021-41864


Publikacja: 2021-10-02

Opis:
prealloc_elems_and_freelist in kernel/bpf/stackmap.c in the Linux kernel through 5.14.9 allows unprivileged users to trigger an eBPF multiplication integer overflow with a resultant out-of-bounds write.

Typ:

CWE-190

(Integer Overflow or Wraparound)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Linux -> Linux kernel 

 Referencje:
https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/bpf/bpf.git/commit/?id=30e29a9a2bc6a4888335a6ede968b75cd329657a
https://github.com/torvalds/linux/commit/30e29a9a2bc6a4888335a6ede968b75cd329657a
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/SYKURLXBB2555ASWMPDNMBUPD6AG2JKQ/

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top