Podatność CVE-2021-42097


Publikacja: 2021-10-21

Opis:
GNU Mailman before 2.1.35 may allow remote Privilege Escalation. A csrf_token value is not specific to a single user account. An attacker can obtain a value within the context of an unprivileged user account, and then use that value in a CSRF attack against an admin (e.g., for account takeover).

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
GNU -> Mailman 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
https://mail.python.org/archives/list/mailman-announce@python.org/thread/IKCO6JU755AP5G5TKMBJL6IEZQTTNPDQ/
https://bugs.launchpad.net/mailman/+bug/1947640
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2021/10/21/4
https://www.debian.org/security/2021/dsa-4991

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top