Podatność CVE-2021-42847


Publikacja: 2021-11-11

Opis:
Zoho ManageEngine ADAudit Plus before 7006 allows attackers to write to, and execute, arbitrary files.

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Zohocorp -> Manageengine adaudit plus 

 Referencje:
https://pitstop.manageengine.com/portal/en/community/topic/fix-released-for-a-vulnerability-in-manageengine-adaudit-plus

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top