Podatność CVE-2021-43519


Publikacja: 2021-11-09

Opis:
Stack overflow in lua_resume of ldo.c in Lua Interpreter 5.1.0~5.4.4 allows attackers to perform a Denial of Service via a crafted script file.

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
LUA -> LUA 

 Referencje:
http://lua-users.org/lists/lua-l/2021-11/msg00015.html
http://lua-users.org/lists/lua-l/2021-10/msg00123.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top