Podatność CVE-2021-43577


Publikacja: 2021-11-12

Opis:
Jenkins OWASP Dependency-Check Plugin 5.1.1 and earlier does not configure its XML parser to prevent XML external entity (XXE) attacks.

Typ:

CWE-611

(Information Exposure Through XML External Entity Reference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.5/10
4.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Jenkins -> Owasp dependency-check 

 Referencje:
https://www.jenkins.io/security/advisory/2021-11-12/#SECURITY-2488
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2021/11/12/1

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top