Podatność CVE-2021-43977


Publikacja: 2021-11-17

Opis:
SmarterTools SmarterMail 16.x through 100.x before 100.0.7803 allows XSS.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Smartertools -> Smartermail 

 Referencje:
https://csirt.divd.nl/cases/DIVD-2021-00006/
https://www.smartertools.com/smartermail/release-notes/current

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top