Podatność CVE-2021-44139


Publikacja: 2022-03-23

Opis:
Sentinel 1.8.2 is vulnerable to Server-side request forgery (SSRF).

Typ:

CWE-918

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Hashicorp -> Sentinel 

 Referencje:
https://github.com/alibaba/Sentinel/issues/2451

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top