Podatność CVE-2022-0213


Publikacja: 2022-01-14

Opis:
vim is vulnerable to Heap-based Buffer Overflow

Typ:

CWE-122

(Heap-based Buffer Overflow)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
VIM -> VIM 

 Referencje:
https://huntr.dev/bounties/f3afe1a5-e6f8-4579-b68a-6e5c7e39afed
https://github.com/vim/vim/commit/de05bb25733c3319e18dca44e9b59c6ee389eb26
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2022/01/15/1

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top