Podatność CVE-2022-1420


Publikacja: 2022-04-21

Opis:
Use of Out-of-range Pointer Offset in GitHub repository vim/vim prior to 8.2.4774.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
VIM -> VIM 
Fedoraproject -> Fedora 

 Referencje:
https://github.com/vim/vim/commit/8b91e71441069b1dde9ac9ff9d9a829b1b4aecca
https://huntr.dev/bounties/a4323ef8-90ea-4e1c-90e9-c778f0ecf326
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/X6E457NYOIRWBJHKB7ON44UY5AVTG4HU/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top