Podatność CVE-2022-20612


Publikacja: 2022-01-12

Opis:
A cross-site request forgery (CSRF) vulnerability in Jenkins 2.329 and earlier, LTS 2.319.1 and earlier allows attackers to trigger build of job without parameters when no security realm is set.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.6/10
2.9/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Jenkins -> Jenkins 

 Referencje:
https://www.jenkins.io/security/advisory/2022-01-12/#SECURITY-2558
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2022/01/12/6

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top