Podatność CVE-2022-20614


Publikacja: 2022-01-12

Opis:
A missing permission check in Jenkins Mailer Plugin 391.ve4a_38c1b_cf4b_ and earlier allows attackers with Overall/Read access to use the DNS used by the Jenkins instance to resolve an attacker-specified hostname.

Typ:

CWE-732

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Jenkins -> Mailer 

 Referencje:
https://www.jenkins.io/security/advisory/2022-01-12/#SECURITY-2163
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2022/01/12/6

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top