Podatność CVE-2022-20620


Publikacja: 2022-01-12

Opis:
Missing permission checks in Jenkins SSH Agent Plugin 1.23 and earlier allows attackers with Overall/Read access to enumerate credentials IDs of credentials stored in Jenkins.

Typ:

CWE-668

(Exposure of Resource to Wrong Sphere)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Jenkins -> Ssh agent 

 Referencje:
https://www.jenkins.io/security/advisory/2022-01-12/#SECURITY-2189
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2022/01/12/6

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top