Podatność CVE-2022-22300


Publikacja: 2022-03-01

Opis:
A improper handling of insufficient permissions or privileges in Fortinet FortiAnalyzer version 5.6.0 through 5.6.11, FortiAnalyzer version 6.0.0 through 6.0.11, FortiAnalyzer version 6.2.0 through 6.2.9, FortiAnalyzer version 6.4.0 through 6.4.7, FortiAnalyzer version 7.0.0 through 7 .0.2, FortiManager version 5.6.0 through 5.6.11, FortiManager version 6.0.0 through 6.0.11, FortiManager version 6.2.0 through 6.2.9, FortiManager version 6.4.0 through 6.4.7, FortiManager version 7.0.0 through 7.0.2 allows attacker to bypass the device policy and force the password-change action for its user.

Typ:

CWE-863

(Incorrect Authorization)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Fortinet -> Fortianalyzer 
Fortinet -> Fortimanager 

 Referencje:
https://fortiguard.com/psirt/FG-IR-21-255

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top