Podatność CVE-1999-0777


Publikacja: 1999-09-23   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
IIS FTP servers may allow a remote attacker to read or delete files on the server, even if they have "No Access" permissions.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Commercial internet system 
Microsoft -> Internet information server 

 Referencje:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;[LN];Q241407
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;[LN];Q242559
http://www.securityfocus.com/bid/658
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/1999/ms99-039

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top