Podatność CVE-2003-0505


Publikacja: 2003-08-07   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Directory traversal vulnerability in Microsoft NetMeeting 3.01 2000 before SP4 allows remote attackers to read arbitrary files via "..\.." (dot dot) sequences in a file transfer request.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microsoft -> Netmeeting 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=105716650021546&w=2
http://www.securityfocus.com/bid/7931

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top